Sabtu, 21 April 2018

Perihal Bayar Per Klik

Bayar Pay Per Klik Click PPC vastava idu 1996 planet oyasis madhyadalli janapriyavayitu saitgalu ondu ananta sankhye par klik pe (PPC) anukulagaliveyendu domennalli prakasakara upasthiti tam'ma saitgalu saitgalu par klik (PPC) pe paricayisida pravartakaru ondu. A hantavu gugal tanna ad vardsnondige anusarisidantayitu. Indonesya ralli, aneka tanagalu AdsenseCamp, PPCBlogger mattu BloggerBersatu mattu itararu seridante pe par klik (PPC) ive. Holisidaga muru sthalagalalli nantara AdsenseCamp PPCBlogger mattu murane BloggerBersatu heccina ayogada niduttade adare jahiratina avaru man'ya adharita vyavastheya prastutapadisalu klik ade prayojanagalannu hondive. Adsenskyamp ennuvudu adsens indonesiya vebsaityagiddu, idu yogyakartadalliruva si.Vi jojajanka kampeniya vyavaharada vibhagagalalli ondagide. Kacerige neravagi baruva mulaka anlain (ai'em, imel, SMS mattu phon) athava aphlain seve niduva muru grahaka bembala mulaka AdsenseCamp gamana seveyalli. Adsenskyamp ennuvudu nim'ma vebsaitnalli jahiratudararige jahiratina sthalavagi odagisuva mulaka heccuvari adayavannu galisuva avakasavannu odagisuva vebsait agide. AdsenseCamp a kanisuttade AdsenseCamp ondu netvark hondiruva vebsaitgala malikarige vitarisalaguva tam'ma jahiratugalannu pracara bayasuva jahiratudararu avakasa odagisuttade. PPCBlogger jagatikavagi pracara netvark seve odagisuvavara sevegalu, PPCBlogger pracarada ondu vidhanavagi antarjala balasikondu prakasakara/ jahiratu prakasakaru (prakasakaru) jote jahiratudara (jahiratudara) samparkisabahudu par klik (PPC) pe jahiratu agide utpannagala agide mattu prati sadasyara vyavahara abhivrd'dhi mattu nim'ma vebsait athava nim'ma blagninda adaya galisuva ondu vidhanavagide. Nim'ma veb/ blagninda ucita kredit padeyalu blagarberatu ondu vidhanavagide. Bayar Pay Per Klik Click PPC